Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

pn.

Technika Jutra

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Technika Jutra, a w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warszawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  • Promowanie nowoczesnych technologii
  • Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz    rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
  • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych przy jednoczesnym promowaniu nowych technologii w tym druku 3D.
  • Wspieranie i promowanie młodych talentów w dziedzinie techniki
   i nowych technologii.
 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
  • Inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów z zakresu innowacji technologicznych.
  • Inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu technik druku 3D;
  • Prowadzenie pokazów, warsztatów, zawodów i zajęć dla dzieci młodzieży i dorosłych.
  • Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów mających na celu propagowanie robotyki, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz druku 3D.
  • Współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami o podobnych celach działania.
  • Wydawanie broszur, materiałów informacyjnych, podręczników, kursów.
  • Współpraca z sektorem edukacji w zakresie propagowania i wdrażania nowych technologii w szkołach.
 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 60 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 2. Członek ma prawo do:
  1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu.
  2. Uczestnictwa w Zebraniu Członków.
  3. Korzystania z urządzeń Stowarzyszenia oraz uczestnictwo we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
  4. Występowania z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia
 3. Członek obowiązany jest do:
  1. Przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia.
  2. Czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
  3. Etycznego i koleżeńskiego postępowania.
  4. Przestrzegania norm współżycia społecznego.
  5. Opłacania składek członkowskich.
  6. Udziału w Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Rezygnacji z członkostwa przez Członka, zgłoszonego na piśmie
  2. Śmierci.
  3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
   1. Nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;
   2. Pozbawienia praw publicznych;
   3. Działania na szkodę Stowarzyszenia;
   4. Niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 1. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in.:
  1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju
  2. Wybór i odwołanie członków Zarządu
  3. Uchwalanie zmian regulaminu
  4. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 1. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
  1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Zebranie Członków.
  2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
  3. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,  uzupełnienie  składu  organu  może  nastąpić  w  drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
  4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych  wymagane   są  podpisy dwóch  członków  Zarządu działających łącznie.
 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Zebrania Członków.
 4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa
 5. Uchwalanie okresowych planów, preliminarza wydatków i budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 1. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Są to w szczególności:
  1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
  2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
  3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki.
  4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy.
  5. Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 1. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:
  1. Składek członkowskich.
  2. Dotacji.
  3. Darowizn.
  4. Zbiórek publicznych.
  5. Spadków, zapisów.
  6. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy ? Prawo o stowarzyszeniach.